آشنایی با رشته تحصیلی فیزیک مهندسی

1398-01-03 مهدی اصل هاشمی عمومی فیزیک


آشنایی با رشته تحصیلی فیزیک

1398-01-02 مهدی اصل هاشمی عمومی فیزیک


معرفی علم فیزیک

1398-01-01 مهدی اصل هاشمی عمومی

علم فیزیک یکی از علوم پایه بوده که از گذشته تا به اکنون کاربردهای بسیاری در تمامی زمینه ها داشته و تاثیرات فراونی بر دیکر علوم گذاشته است.