گزارش ششمین کارگاه و سمینار3 روزه "مباحثی در فیزیک نظری"

گزارش ششمین کارگاه و سمینار3 روزه