قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در جمع دانشگاه های برتر در حوزه علوم فیزیکی

  قرار گرفتن نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در جمع دانشگاه های برتر در حوزه علوم فیزیکی