جلسه معارفه و آشنایی با انجمن های علمی فیزیک مهندسی و فیزیک برای دانشجویان ورودی 1398 این رشته ها برگزار شد.

جلسه معارفه و آشنایی با انجمن های علمی فیزیک مهندسی و فیزیک برای دانشجویان ورودی 1398 این رشته ها برگزار شد.