گزارش عملکرد یکساله وب‌سایت

1399-06-08 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -گزارش ششمین کارگاه و سمینار3 روزه "مباحثی در فیزیک نظری"

1399-02-25 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -


ششمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری

1399-02-25 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -


گزارش کارگاه متلب

1399-02-13 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -


کارگاه آموزشی MatLab

1399-02-13 مهدی اصل هاشمی اخبار و اطلاعیه -