تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی Python (گروه دوم)

اگر دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیستید و همچنین برای تایید ثبت نام خود به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید. @auepd_admin

بیشتر
تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی Python

اگر دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیستید و همچنین برای تایید ثبت نام خود به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید. @auepd_admin

بیشتر
تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی مجموعه Office (گروه سوم)

بیشتر
تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی مجموعه Office (گروه دوم)

بیشتر
تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی مجموعه Office (گروه اول)

بیشتر
تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی MatLab (گروه دوم)

بیشتر
تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی MatLab (گروه اول)

بیشتر