تکمیل ظرفیت

کارگاه آموزشی MatLab (گروه دوم)

آموزش نرم افزار MATLAB از نیازهای اساسی دانشجویان برای تحلیل عددی مسائل می‌باشد. مدرس این دوره دکتر فیروزنیا از اعضای هیئت علمی گروه فیزی

بیشتر

کارگاه آموزشی MatLab (گروه اول)

یادگیری نرم افزار MATLAB از نیازهای اساسی دانشجویان برای تحلیل عددی مسائل می‌باشد. مدرس این دوره دکتر فیروزنیا از اعضای هیئت علمی گروه فیز

بیشتر