کارگاه آموزشی MatLab (گروه دوم)

توضیحات:

مدرس: دکتر آرش فیروزنیا
مکان برگزاری: کلاس کامپیوتر دانشکده علوم پایه
هزینه: 50000 هزار تومان
ظرفیت تکمیل شده است