دوره مقدماتی آموزش نرم افزار SPSS

توضیحات:

مدرس: دکتر علیرضا تاری نژاد (دانشیار گروه بیوتکنولوژی)
مکان برگزاری: سامانه جام
هزینه: رایگان هزار تومان